به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هوردر بهمن ماه ٢.۶ میلیارد تومان از فروش سرمایه گذاری های خود سود کسب نمود.