بورس ٢۴ : نمودار زیر حکایت از آن دارد که مرز مجاز رشد قیمت مسکن در تهران ٣٠ میلیون تومان است! سهم خانه های با قیمت مترمربع بیش تر از ٣٠ میلیون تومان در معاملات مسکن شهر تهران ۴ درصد است که اگر سهم خانه های با قیمت ٢٠ تا ٣٠ میلیون تومان با هم تجمیع شود (١٠ درصد) مشخص می شود خانه های با قیمت بیش از متری ٣٠ میلیون، حدود ۴ درصد سهم دارد...

بورس۲۴ : آپارتمان های متری 10 میلیون در صدر فروش بازار مسکن تهران قرار دارند.

این واحدها 12 درصد در کل معاملات مسکن شهر تهران سهم دارند در حالی که سهم دیگر قیمت های مترمربع به طور متوسط حدود 5 درصد است.

بعد از واحدهای مسکونی مترمربعی 10 میلیون تومان، بیشترین سهم فروش متعلق به آپارتمان های 10 تا 12 میلیون تومان است.

نکته جالب این که هر چقدر قیمت واحدهای مسکونی از متری 20 میلیون تومان بالا می زند، سهم آن خانه ها با شیب تند سقوط می کند.

نمودار زیر حکایت از آن دارد که مرز مجاز رشد قیمت مسکن در تهران 30 میلیون تومان است!

سهم خانه های با قیمت مترمربع بیش تر از 30 میلیون تومان در معاملات مسکن شهر تهران 4 درصد است که اگر سهم خانه های با قیمت 20 تا 30 میلیون تومان با هم تجمیع شود (10 درصد) مشخص می شود خانه های با قیمت بیش از متری 30 میلیون، حدود 4 درصد سهم دارد.