به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،این چند شرکت از سود و زیان خود گزارش دادند.