به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت توکا ریل در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ۴۴١ میلیارد تومان درآمد داشت.