به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت فنر سازی خاور در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ۵٢ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود.