به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تولیدی لنت ترمز ایران در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ۴٩ میلیارد تومان فروش داشت.