به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنعتی بهشهر در ١٢ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٨ مبلغ ۶٩٩ ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است که ١۴٨ درصد نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است.درآمد های عملیاتی در این دوره ١۴ درصد و سود عملیاتی ٩۶ درصد در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است.