به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت پدیده شیمی قرن در خصوص صورت های مالی منتشر شده توضیحات مهمی را منتشر نمود.