به گزارش بورس٢۴،شرکت سیمان ساوه به عنوان دویست و هشتمین نماد معاملاتی در بازار دوم فرابورس درج نماد شد