به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سازه پویش در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ۵٧٣ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود.