به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر گواهی ظرفیت به تعداد ١١٠،٠٠٠عدد به مبلغ حدود ٧٨ میلیارد تومان از بورس انرژی خریداری کرده است.