به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ٢٩٩ میلیارد تومان فروش داشت.