«کگهر» ارزش بازاری در حدود ٣٣هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان دارد با سرمایه ای بالغ در ١هزار و ٢٣٠ میلیارد تومان که در حال مهیا شدن برای افزایش سرمایه ١٠٣ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی است.

بورس۲۴ : «کگهر» ارزش بازاری در حدود 33هزار و 500 میلیارد تومان دارد با سرمایه ای بالغ در 1هزار و 230 میلیارد تومان که در حال مهیا شدن برای افزایش سرمایه 103 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی است.

سنگ آهن گهر زمین در گام اول پیشنهاد افزایش سرمایه 103 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را در تاریخ 26 بهمن ماه سال جاری در هیات مدیر مطرح و مصوب کرد.

این افزایش سرمایه که با هدف تامین مخارج باقیمانده و بازیافت مخارج انجام شده خط کنسانتره فاز3 و تامین مخارج باقیمانده خط گندله سازی در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت.

در گام دوم تایید بازرس و حسابرس قانونی شرکت را نیز اخذ کرد و طی مراحل قانونی برای دریافت مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را در دستور کار قرار داده است تا شرکت بتواند پس از اخذ مجوز قانونی از سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور اخذ مصوبه مجمع عمومی شرکت اقدام به برگزاری مجمع کرده و فرآیند های ثبت سرمایه جدید را عملیاتی کند.

این اقدام می تواند تاثیرات خوبی در تسریع روند اجرای پروژه های در دست اجرای شرکت داشته باشد.