به گزارش بورس٢۴،بانک تجارت بلوک ١۶.۵ درصدی سهام نیروگاه جهرم با قیمت پایه هر سهم۴١٠ تومان را عرضه می کند بدین ترتیب، این بلوک در تاریخ بیست و هشتم اسفند ماه به فروش خواهد رسید