به گزارش بورس٢۴،بانک تجارت بلوک١٢.۴ درصدی سهام رتاپ را با قیمت پایه هر سهم ۶٩٠ تومان واگذار می کند بدین ترتیب، این بلوک در تاریخ بیست و هشتم اسفند ماه با شرایط ۴٠ درصد نقد و مابقی اقساطی واگذار می شود