به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شیر پاستوریزه پگاه گلستان افزایش سرمایه ٣۴١ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.