به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از تسویه بخشی از بدهی بانک شهر و آزاد سازی سهام وثیقه مازاد شرکت خبر داد.