بورس ٢۴ : فوران نقدینگی در بازار سرمایه ایران ادامه دارد. بورس و فرابورس در هفته ای که رو به پایان است ۴ روز کاری داشتند که در این ۴ روز ٢٠ هزار و ۶١ میلیارد تومان سهم به صورت خرد معامله شده است ، یعنی بیش از ۵٠٠٠ میلیارد تومان داد و ستد سهام در هر روز...

بورس۲۴ : فوران نقدینگی در بازار سرمایه ایران ادامه دارد.

بورس و فرابورس در هفته ای که رو به پایان است 4 روز کاری داشتند که در این 4 روز 20 هزار و 61 میلیارد تومان سهم به صورت خرد معامله شده است ، یعنی بیش از 5000 میلیارد تومان داد و ستد سهام در هر روز.

این در حالی است که ارزش کل معاملات بازار سرمایه در این هفته 26 هزار و 214 میلیارد تومان بوده ؛ این آمار و ارقام نشان می دهد که حدود 80 درصد از معاملات بازار سهام در این هفته به صورت خرد انجام گرفته است.

مرور نوسانات شاخص بورس نیز نشان می دهد که سرمایه گذاران این بازار به طور متوسط حدود 3 درصد در این هفته که یک روز تعطیل هم داشت ، سود کرده اند!

ارزش معاملات سال 1398

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

2.195 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

1.388 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.970 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.348 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

7.125 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

4.765 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

9.609 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

5.868 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

6.861 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

4.462 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

10.552 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

7.046 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

11.606 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

8.439 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

9.210 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

5.866 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

8.613 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

5.679 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

7.144 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

4.742 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

6.265 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

4.030 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

11.348 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

7.919 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

10.837 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

7.091 میلیارد تومان

هفته اول تیر

9.557 میلیارد تومان

هفته اول تیر

5.879 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

7.747 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

4.523 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

10.302 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

5.951 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

9.371 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

6.288 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

8.379 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

4.861 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

7.518 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

4.931 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

9.597 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

6.071 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

8.126 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

5.024 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

8.997 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

5.610 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

14.238 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

9.351 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

13.160 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

9.050 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

7.485 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

5.476 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

16.328 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

11.585 میلیارد تومان

هفته اول مهر

15.113 میلیارد تومان

هفته اول مهر

10.657 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

19.995 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

14.108 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

16.030 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

11.553 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

11.600 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

8.395 میلیارد تومان

هفته پنجم مهر

7.952 میلیارد تومان

هفته پنجم مهر

5.495 میلیارد تومان

هفته اول آبان

4.438 میلیارد تومان

هفته اول آبان

3.157 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

8.539 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

5.807 میلیارد تومان

هفته سوم آبان

9.590 میلیارد تومان

هفته سوم آبان

6.286 میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

8.936 میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

5.995 میلیارد تومان

هفته اول آذر

12.076 میلیارد تومان

هفته اول آذر

8.007 میلیارد تومان

هفته دوم آذر

14.539 میلیارد تومان

هفته دوم آذر

10.295 میلیارد تومان

هفته سوم آذر

18.506 میلیارد تومان

هفته سوم آذر

12.553 میلیارد تومان

هفته چهارم آذر

20.634 میلیارد تومان

هفته چهارم آذر

13.202 میلیارد تومان

هفته اول دی

19.756 میلیارد تومان

هفته اول دی

14.109 میلیارد تومان

هفته دوم دی

24.108 میلیارد تومان

هفته دوم دی

16.728 میلیارد تومان

هفته سوم دی

15.705 میلیارد تومان

هفته سوم دی

11.783 میلیارد تومان

هفته چهارم دی

21.936 میلیارد تومان

هفته چهارم دی

15.024 میلیارد تومان

هفته اول بهمن

27.477 میلیارد تومان

هفته اول بهمن

19.764 میلیارد تومان

هفته دوم بهمن

24.171 میلیارد تومان

هفته دوم بهمن

16.841 میلیارد تومان

هفته سوم بهمن

31.353 میلیارد تومان

هفته سوم بهمن

22.703 میلیارد تومان

هفته چهارم بهمن

26.214 میلیارد تومان

هفته چهارم بهمن

20.061 میلیارد تومان