به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت شیشه و گاز در ١٠ ماهه منتهی به دی سال ١٣٩٨ حدود ١١٣ میلیارد تومان از فروش محصولات خود در آمد کسب نمود.