به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنایع شیمیایی سینا در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ۶۵ میلیارد تومان فروش داشت.