به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنایع شیمیایی فارس در ١٠ ماهه منتهی به دی سال ١٣٩٨ حدود ١۶٨ میلیارد تومان از فروش محصولات خود در آمد کسب نمود.