به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت دوده صنعتی پارس در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ٢١٠ میلیارد تومان فروش داشت.