به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت پتروشیمی غدیر در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ٧٩٣ میلیارد تومان فروش داشت.