به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کربن ایران در ١٠ ماهه منتهی به دی سال ١٣٩٨ حدود ٢۴٧ میلیارد تومان از فروش محصولات خود در آمد کسب نمود.