به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت لعابیران در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ٣٧ میلیارد تومان فروش داشت.