به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجمع ریل پرداز سیر با افزایش سرمایه شرکت موافقت نمود.