به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مس شهید باهنر طی عملکرد ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ١٠٩۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود.