به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت از آخرین وضعیت عملکرد خود گزارش ارائه نمودند.