عرضه مس کاتد فملی در بازار کالا امروز با استقبال خریداران و رشد نرخ پایانی معامله همراه بود. ملی مس امروز کاتد را با ١.٣ درصد افزایش به نرخ پایه ۶٩,٨٢٣ تومان عرضه کرد که با تقاضای ۴,۵٠٠ تنی خریداران و ...