با توجه به میزان تقاضا شاهد رقابت خریداران حداکثر تا ۵١,٧٠٩ ریال بودیم این در حالی ست که در عرضه قبلی بالاترین قیمت خریدار تا ۴٩,۴٠٨ ریال پیشروی داشت...