بیلت ایرالکو با حدود ١ درصد افت به نرخ پایه ٢۴۵,٣۵۶ ریال عرضه شد و با توجه به نبود تقاضای کافی، معامله ۴۶٠ تنی امروز بدون تغییر در قیمت پایه انجام شد اما در خصوص شمش تقاضا بر عرضه پیشی گرفت...