به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین اعلام نمود از ٢٣ رقبه املاک مذکور ۴ ملک به فروش رسید و ١٢ ملک (املاک ردیف ١٢ الی ٢٣ درآگهی ) بدلیل عدم رعایت تعهدات از سوی برنده مزایده کان لم یکن تلقی گردید هفت رقبه املاک بدلیل عدم دریافت پیشنهاد و توافق به فروش نرسیده است و فروش آنها در دستور کار هیات مدیره بانک قرار دارد که پس از فراهم شدن شرایط ، آگهی مزایده آن متعاقبا از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اعلام خواهد شد.