به گزارش کدال نگر بورس٢۴،این دوشرکت از فروش خود گزارش دادند.