به گزارش کدال نگر بورس٢۴،این شرکت ها از آخرین وضعیت پرتفوی خود گفتند.