به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت مخابرات ایران در کنفرانس خبری به سوالات مطرح شده پاسخ داد.همچنین اعلام نمود ،تاکنون بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در هیئت مدیره مطرح نشده است.