به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی اهم مطالب مربوط به کنفرانس اطلاع رسانی را مطرح نمود.