به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت بورس اوراق بهادار تهران اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را مطرح نمود.