به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سرمایه گذاری خوارزمی شفاف سازی کرد/تغییرات شرکت ما با اهمیت نبوده!