«سپ» سال مالی جدید خود را در حالی آغاز کرد که در سرمای زمستان گزارش بسیار خوبی را از اولین ماه فعالیت خود روانه کدال کرده و بهار زود هنگام را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است...

بورس۲۴ :«سپ» سال مالی جدید خود را در حالی آغاز کرد که در سرمای زمستان گزارش بسیار خوبی را از اولین ماه فعالیت خود روانه کدال کرده و بهار زود هنگام را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است.

«سپ» در اولین ماه از سال مالی جدید خود به درآمد 175 میلیارد تومانی دست یافته است.

شرکت در 1 ماهه سال مالی قبل به درآمد107 میلیاردی دست یافته بود.

بدین ترتیب رشد قابل توجه 64 درصدی درآمد زایی «سپ» با شروع سال مالی جدید را شاهد هستیم که رقم قابل توجهی می باشد.

اگر همین درآمد به صورت خطی تا پایان سال ادامه داشته باشد، شرکت توان درآمد زایی 2100 تا 2200 میلیاردی را خواهد داشت. در حالی که درآمد محقق شده 12 ماهه سال مالی که اخیرا به اتمام رسیده، 1646 میلیارد تومان بوده و رشد بالای درآمد زایی سال مالی جدید «سپ» نسبت به دوره مشابه سال قبل را شاهد خواهیم بود.

این شروع مثبت در روند قیمت سهام شرکت نیز تاثیرات خوبی داشته و طی 1 ماهه اخیر بازدهی سهم به 12 درصد رسیده است،وجومثبت خوبی در سهم شکل گرفته است.

گزارشات ماه های بعد می تواند بیش از پیش به این روند مثبت کمک کرده و تحقق درآمد زایی بالا در بهمن ماه به مانند دی ماه، زمینه ساز رشد بیشتر قیمتی سهم به واسطه افزایش انتظارات آتی خواهد شد.