دوره آموزشی کوچینگ با حضور جمعی از مدیران در بانک ایران زمین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، این دوره به مدت سه روز با حضور محبوبه مظاهری استاد کوچنیگ و منتورینگ در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد...

بورس۲۴ : دوره آموزشی کوچینگ با حضور جمعی از مدیران در بانک ایران زمین برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، این دوره به مدت سه روز با حضور محبوبه مظاهری استاد کوچنیگ و منتورینگ در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

در این دوره کلیاتی در خصوص خود آگاهی، بهبود عملکرد، کمک به رشد و بهبود عملکرد دیگران و کوچ و کوچی به دانش آموختگان ارائه شد.

این دوره توسط اداره آموزش بانک ایران زمین و با هدف آشنایی مدیران با آموزش های جدید برگزار و ادامه خواهد یافت.