سهمی که در ١٠ ماهه امسال بیش از ٧٠ درصد بازدهی داد شرکت پتروشیی زاگرس در دوره ١٠ ماهه امسال ٧ میلیون و ۶١٣ هزار تن محصول تولید کرد و از فروش محصولات خود در این دوره ١٠ ماهه به درآمد عملیاتی بالغ بر ٧٠ هزار میلیارد ریال دست یافت...