به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ایران خودرو در ١٠ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ١٧۴٣٧ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٢٩٠۴ میلیارد تومان متعلق به فروش دی ماه می باشد.گفتنی فروش ١٠ماهه سال جاری در مقایسه با فروش دوره مشابه سال گذشته افزایش ۵۴ درصدی داشته است.لازم به ذکر است فروش دی ماه شرکت از میانگین فروش ١٠ماهه بیشتر می باشد.