به گزارش کدال نگر بورس٢۴،این دو شرکت از آخرین وضعیت درآمد خود گزارش دادند.