به گزارش کدال نگر بورس٢۴،این شرکت ها از آخرین وضعیت تولید و فروش خود گزارش دادند.