به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت پالایش نفت تبریز در ١٠ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ۴٩۶۵ هزار مترمکعب تولید داشته است ،حال آنکه مقدار تولید ١٠ماهه منتهی به دی سال گذشته حدود ۵۴٣٠هزارمترمکعب بود.گفتنی است تولید دی ماه ۵۵۴هزار متر مکعب می باشد.