به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت فولاد آلیاژی ایران در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ٢٢۴٨ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٢۵٣ میلیارد تومان متعلق به فروش دی ماه می باشد.گفتنی است فروش ١٠ ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد داشته است.