به گزارش کدال نگر بورس٢۴،هیئت مدیره شهد ایران افزایش سرمایه ٣١٠درصدی این شرکت از محل مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها را تصویب نمود.