به گزارش کدال نگر بورس٢۴،این شرکت ها از آخرین وضعیت درآمد خود گزارش دادند.