به گزارش کدال نگر بورس٢۴،این شرکت ها سهامداران خود را برای شرکت در مجمع فراخواندند.