به گزارش بورس٢۴، بلوک۵.۶ درصدی سهام آهن و فولاد میلاد متعلق به ارزش آفرینان میلاد با قیمت پایه هر سهم٨٨٠ تومان عرضه خواهد شد. بدین ترتیب، این بلوک در تاریخ دوازدهم بهمن ماه به صورت نقد و یکجا عرضه خواهد شد.